Om sponsorpas

Fritidsaktiviteter giver frirum og mulighed for at dygtiggøre sig, få social kontakt og fantastiske oplevelser

I Sponsorpas Fredericia tror vi på, at det er vigtigt for børns og unges trivsel og udvikling at have en fritidsinteresse. Det gælder ikke mindst, når det handler om børn og unge, der på den ene eller anden måde lever i en udsat hverdag. Den tid, der bruges på aktiviteten og i det fællesskab, der findes dér, giver nyt mod og styrker selvtilliden og selvværdet.

Det enkelte barn – om at lytte til det og se det

Der er ingen aktiviteter, som på forhånd er udelukket fra støtte. Det handler om at finde den aktivitet, som barnet har lyst til og magter. Barnet får kun det fulde udbytte, hvis barnet brænder for aktiviteten.  Det skal være en aktivitet, hvor barnet har mulighed for at få succesoplevelser og for at være en del af fællesskabet på lige fod med de andre børn.

Fritidsaktiviteten kan være dér. hvor barnet møder rollemodeller og får succesoplevelser, som kan være med til at hjælpe barnet til at bryde den sociale arv.

Fritidsaktiviteten kan være et åndehul for et barn, der lever i en presset familie, hvad enten det skyldes misbrug, sygdom og død eller økonomisk sammenbrud.

At hjælpe udsatte børn er en kommunal opgave – også

Fredericia Kommune har stor fokus på betydningen af fritidsaktiviteter for børn, som af forskellige årsager er særligt udsatte og sårbare. Fritidspas er en ordning, hvor kommunen gør et stort opsøgende arbejde for at finde de børn, der har behov for støtte, og sammen med barnet og familien finder man frem til, hvad der er det rigtige for barnet. Kommunen kan støtte både økonomisk, praktisk og socialt. Nogle familier har blot behov for støtte til at komme i gang, mens det i andre familier er nødvendigt med fortsat opfølgning og støtte.

Kommunens kan årligt maksimalt støtte med henholdsvis 1.000 kroner (5-11 år) og 1.500 kroner (12-18 år).

For langt, langt de fleste børn gælder det, at de aldrig bliver omfattet af Sponsorpas.

Men nogle gange rækker det, kommunen kan og må støtte med, og det, forældrene kan betale, ikke til, at barnet kan komme i gang med netop den aktivitet, som er den rigtige for netop det barn. Det kan skyldes, at det er en dyr aktivitet som f.eks. at få musikundervisning og spille i 6. Juligarden, eller det kan skyldes, at der er brug for udstyr som for eksempel fodboldstøvler. Andre gange kan det skyldes, at forældrene på papiret har råd til at betale, men pengene bruges på andet, f.eks. alkohol.

Det er her, Sponsorpas kommer på banen.

Sponsorpas´ rolle.

Sponsorpas går ind og dækker det, der mangler for at få enderne mellem det, forældrene kan betale, og det, kommunen kan bidrage med, til at hænge sammen.

Den typiske støtte fra Sponsorpas ligger fra nogle få hundrede kroner op til cirka 2000 kroner om året.

Hvilke børn

Da det er kommunens fritidspasordning, der vurderer, hvilke børn der har brug for støtte, og hvor meget der er behov for, er vi sikre på, at det er de rigtige børn, der får støtte.

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet foregår i praksis ved, at vi i Sponsorpas inden sæsonstart meddeler kommunens Fritidspas, hvor mange penge vi kan stille til rådighed for den kommende sæson.

Det giver et råderum og en fleksibilitet, når man sammen med barnet og forældrene skal finde frem til, hvad der vil være det helt rigtige for barnet.

Vi modtager to gange om året en opgørelse over, hvor mange børn, der har fået støtte – med hvilke beløb og fordelt på hvilke aktiviteter.

Det vil sige, at støtten fra os går direkte til dækning af udgifter for børnene.

I 2020 støttede vi med cirka 135.000 kroner.  Støtten gik til 90 børn fordelt på 16 aktiviteter og 19 foreninger. Herudover betalte vi for 10 børns ferieophold i en uge, hvor kommunen bidrog med personale.

Hvem er Sponsorpas Fredericia

Sponsorpas Fredericia er en forening stiftet i 2014.

Foreningens formål

Foreningens formål er at yde økonomisk støtte i samarbejde med Fredericia Kommune til udsatte børns og unges fritidsaktiviteter, når der er set et barn, som har lyst til og kan profitere af deltagelse i en fritidsaktivitet, som ikke kan betales af forældrene eller inden for kommunens rammer.

Det er kommunen, der står for kontakten til barnet og dets familie og for opfølgning med støtte i det omfang, der er behov herfor.

Det er målet, at barnet får mulighed for at deltage på lige fod med andre børn i netop den fritidsaktivitet, som barnet har lyst og evner til.

Når et barn via Sponsorpas har fået en fritidsinteresse, som det er glad for, er det foreningens første prioritet at sikre, at barnet ikke tvinges til at ophøre med aktiviteten af økonomiske årsager.