Om sponsorpas

Sponsorpas Fredericia er en forening, hvis eneste eksistensberettigelse og mål er at gøre det muligt for udsatte børn og unge at dyrke en fritidsaktivitet. Sponsorpas Fredericia træder til med økonomisk støtte i form af et sponsorpas, altså hel eller delvis betaling af kontingent, når forældrene ikke har mulighed for at betale for udgifterne til en fritidsaktivtet, og når Fredericia Kommunes muligheder for at støtte er opbrugt.

Sponsorpas Fredericia bliver til

En dag hørte Marianne Bitsch, formand for Sponsorpas Fredericia, en udsendelse i radioen. Den handlede om unge i Venezuela; unge uden store håb for fremtiden, for deres problemer tårnede sig op for dem, men ind i dette dystre billede meldte deres sig livgivende farver og håb. For de unge fik mulighed for at deltage i et musikprojekt i deres fritid, og således var musikken med til at samle de unge omkring noget livsbekræftende og meningsfyldt. Og projektet lykkedes, for det løftede de unge ud af en dagligdag, der lod meget tilbage at ønske, og ind i et fællesskab med glæde, mening og håb.

Den udsendelse inspirerede Marianne Bitsch, og hun tænkte, at noget lignende, afstemt af vores lokale forhold, måtte kunne lade sig gøre i Fredericia. Og hun nøjedes ikke blot med at tænke, men handlede.

I kraft af gode forbindelser til og samarbejde med Den kreative Skole og Egum Rideklub fik Marianne Bitsch skabt de første sponsoraftaler til gavn for udsatte børn og unge. Således fik de pågældende børn og unge sponsorpas, der gjorde det muligt for dem at fortsætte med deres fritidsaktiviteter. Pengene til sponsorpassene stammede fra fonde og private bidrag, og stadig flere børn og unge nød godt af disse sponsorpas. Og da behovet for sponsorpas var stigende blev det også en dag formålstjeneligt at forankre ordningen i en forening.

Den 12. juni 2014

På denne dag blev den stiftende generalforsamling holdt i Sponsorpas Fredericia; der blev vedtaget et sæt vedtægter, og en bestyrelse blev valgt, og dermed blev der taget et nyt skridt i retning af at gøre udsatte børn stærke.

Fritidsaktiviteter giver frirum – og god mening

I Sponsorpas Fredericia tror vi på, at det er vigtigt for børns og unges trivsel og udvikling at kunne dyrke en fritidsinteresse. Det gælder ikke mindst, når vi taler om børn og unge, der på den ene eller anden måde lever i en udsat hverdag. At få mulighed for at dyrke en fritidsaktivitet kan være afgørende vigtig som et frirum eller som et åndehul i en ellers måske usikker dagligdag. For tiden, der bruges på fritidsaktiviteten og dermed på det fællesskab, der findes dér, er med til at give ny energi og nyt mod.

Det enkelte barn – om at lytte til det og se det

Når man taler om sponsorpas, og hvad er sponsorpas gives til, da gælder det, at det handler om at lytte til og om at se det enkelte barn og dets interesser. Derfor er der ingen fritidsaktiviteter, der på forhånd er udelukket. Sponsorpas gives i princippet til alle aktiviteter. Det er barnet selv, der suverænt afgør, hvad det gerne vil gå til, for det er kun med en oprigtig interesse, at barnet udnytter sine ressourcer og dermed kan finde glæden og fornøjelsen ved en given fritidsaktivitet.

Et fælles ansvar for den enkelte – sponsorpas

Det er kommunens ansvar, også, at hjælpe udsatte børn, men nogle gange er det ikke muligt inden for de gældende økonomiske rammer at støtte. Ikke alle børn får mulighed for at dyrke den fritidsaktivitet, de ønsker at deltage i. Her er det, at Sponsorpas Fredericia kommer ind i billedet. Sponsorpas Fredericia tilbyder således hel eller delvis betaling for en fritidsaktivitet i form af et sponsorpas.

Sponsorpas og anonymitet

Et barn, der får et sponsorpas, deltager i en given fritidsaktivitet på lige fod med andre deltagere. Det er alene ledelsen i den pågældende forening, klub eller skole, der har kendskab til, at kontingentet bliver betalt af Sponsorpas Fredericia. Hvor pengene stammer fra er således kun kendt af få, der alle har tavshedspligt i denne henseende.

Sponsorpas Fredericia og Fredericia Kommune

Tildeling af et sponsorpas, altså betaling af kontingent, sker i et tæt samarbejde mellem Fredericia Kommune og Sponsorpas Fredericia. Sponsorpas Fredericia har ikke som forening noget kendskab til udsatte børn og unge. Det har Fredericia Kommune derimod, idet Fredericia Kommune har en bred berøringsflade til børn og unge, der befinder sig i en udsat position, og kommunen hjælper disse også med tilbud om fritidsaktiviteter. Når det ikke længere er muligt for kommunen at hjælpe, er det, at Sponsorpas Fredericia kommer ind i billedet med støttemuligheder. Sponsorpas Fredericia har således fuld tillid til, at kommunen er med til at sørge for, at de børn, der får et sponsorpas, er dem, der har størst behov for det, og dermed også er dem, der vil få mest gavn af et sponsorpas.

Så tildelingen af et sponsorpas sker i samarbejde med og efter anvisning fra Fredericia Kommune.